چوب لباسی بزرگسال

1-17 از 17

برای برقراری نظم م راحت پیدا کردن پوشاک از چوب لباسی ها استفاده می شود ، اما به علت کاربردی بودن این  محصول انواع مختلفی از آن تولید شده است که هرکدام از آن برای محصول منحصر به خود استفاده می شود.

که یک نوع از این چوب لباسی ها ، چوب لباسی بزرگسالان است