انبر های فروشگاهی

1-5 از 5

تجهیزات فروشگاهی ، نقش بسیار مهمی در زندگی کاری  اکثیرت آدم ها دارد. به این علت که اگر بخواهیم ،یک فروشگاه مارکتی با باز خورد بالا داشته باشیم باید به تمامی جزئیات رعایت کنم . که زمانی که خریدار وارد فروشگاه ما می شود احساس سردرگمی نکند.

یکی از این تجهیزات فروشگاهی که نقش بسیار مهمی دارد در فروشگاه ها، ابنر مرتفع است.

    کارآیی این سازه این است که، میتواند محصولات را از ارتفاعات که در قفسه ها هستند بر دارد.

    انبر لباس نیز برای برداشتن چوب لباسی هایی که در ارتفاع روی رگال هستند بسیار کار امد است